دیکشنری تحلیلگران

آموزشگاه مجازی تحلیلگران

Education

org.tahlilgaran.tdictionary

Когато се научите нов език, да реши да купи речник на най-основните нужди на твоя. В речника на всички думи TDictionary анализатори в общи и специализирани речници английски събиране и те са основните думи, синоними и произношение е добавен. Няма нужда да купуват множество речници не كافیست след изпълнението на програмата на английски речник, ОК TDictionary въведете желаните докато слушате произношение, значение, използването, синоними речник думи при говорене и писане, съществени речник TOEFL, IELTS тест, съществени речник 504 приложение речник, and... Преглед на една страница. За повече информация моля посетете сайта на виртуалния институт анализатори: www.TahlilGaran.orgAlphabetical

Genres